Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

  • SPORTSLAB, een commanditaire vennootschap, met commerciële naam Moov!, gevestigd te Withoeflei (Heide) 55, 2920 Kalmthout ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0630.749.329.

 

E-mailadres: liesbeth@moo-v.be

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)               Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)               Dienst(en): Aangeboden trainingen, workshops, groepstrajecten, 1 op 1 coaching of personal training

(3)               Dienstverlener: Liesbeth Stevens of een onderaannemer in naam en voor rekening van Moov!

(4)               Cliënt: De ondernemer, rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst afsluit met Moov! en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5)               Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(6)               Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst

(7)               Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen

(8)               Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(9)               Website: www.moo-v.be

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst tussen Moov! en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Indien wij bijzondere afspraken met de Cliënt maken die afwijken van huidige Algemene Voorwaarden dienen deze steeds schriftelijk te gebeuren om afdwingbaar te zijn.

2.2 Moov! behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan onderhavige algemene voorwaarden zonder dat deze invloed zullen hebben op bestaande overeenkomsten.

2.3 De algemene voorwaarden worden de Cliënt ter kennis gebracht voor iedere reservatie, bestelling of aankoop. Cliënt doet dan ook, indien van toepassing, afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verbintenissen Cliënt en Moov!

3.1 Moov! is gehouden tot een inspanningsverbintenis en wij zullen naar best vermogen onze Diensten verlenen..

3.2 De Cliënt verklaart uitdrukkelijk om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden Moov!. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang zij een Dienst volgt bij Moov!.

3.3 Wij mogen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze Diensten ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als jij jouw betalingsverplichtingen, andere verplichtingen of jouw verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

 

 

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1 Moov! zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 5. Geldigheid Offertes

 

 

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Moov! zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst.

6.2 Wij kunnen niet aan onze Offerte worden gehouden als jij redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of een typefout bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage prijs.

6.3 Moov! behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen te wijzigen indien zij dat nodig acht.

6.4 Op het ogenblik dat de Cliënt zich inschrijft voor een lessenreeks, personal training, online sportles, etc. (kortom een Dienst) dient hij/zij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvangt de Cliënt een bevestigings-mail.

6.5  

Artikel 7. Personal training

7.1 Wanneer de Cliënt ervoor opteert te starten met een traject personl training of 1 op 1 coaching en m.a.w. de Offerte aanvaardt, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige prijs, tenzij anders overeengekomen. Indien het traject voortijdig eindigt, geeft dit geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie.

7.2 Moov! kan vrij bepalen waar de Diensten zullen worden geleverd en of ze al dan niet online zullen geleverd worden. Jij erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van ons.

7.3 Bij aanvang zal de Dienstverlener in overleg met de Cliënt dan meedelen op welke tijdstippen de sessies zullen plaatsvinden. 

7.4 Bij aankoop van een traject 1 op 1 coaching of personal training zal er steeds duidelijk worden aangegeven hoeveel sessies dit traject bevat. Voor ieder traject zal Moov! aangeven binnen welk tijdspanne de sessies uiterlijk dienen te worden opgenomen. Sessies die niet binnen deze aangegeven tijdspanne worden ingepland zullen vervallen.

7.5 Op vertoon van een doktersattest (zonder specifieke medische gegevens) waaruit blijkt dat de Cliënt geen sport kan beoefenen kunnen de lessen worden verzet buiten de aangegeven tijdspanne.

Artikel 8. Abonnement groepslessen of beurtenkaart

8.1 De Cliënt ontvangt bij aankoop van een abonnement groepslessen een lessenrooster met alle ingeplande lessen voor het aankomende kwartaal. Minstens 2 weken voor de start van een nieuw kwartaal zal het nieuwe lessenrooster ter beschikking worden gesteld. Dienstverlener behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan het lessenrooster (zowel tijdstip als plaats). Met dien verstande dat er geen lessen zullen doorgaan tijdens schoolvakanties en op feestdagen.

8.2 Lidmaatschapsgelden worden, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring maandelijks vooruitbetaald.

8.3 De Klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van ons. Met dien verstande dat de Dienstverlener ervoor kan kiezen om de groepslessen ook online te geven, indien genoodzaakt.

8.4 Bij vakantie van 2 weken of langer kan de Cliënt zijn jaarabonnement of driemaandenabonnement geschorst. Dit met een maximum van tweemaal bij een jaarabonnement en éénmaal bij een driemaandenabonnement.

8.5 Op vertoon van een doktersattest (zonder specifieke medische gegevens) waaruit blijkt dat de Cliënt geen sport kan beoefenen kan het abonnenement worden geschorst.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die producten of diensten  op afstand bij de Moov! aankoopt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf 14 kalenderdagen na aankoop, of voor producten na levering, om ons ervan in kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven.

9.2 Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

9.3 De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van volgende verklaring https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

9.4 Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij ons het recht voor om de Cliënt aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren.

9.5 Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van de Consument.

9.6 Wij zullen het door de Cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten.

9.7 Indien de Cliënt een onlinedienst, webinar of workshop aankoopt waarbij hij/zij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Dienst of waarbij de Dienst zal worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet hij/zij, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat hij/zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de Dienst volledig werd geleverd. Ondernemingen (dus ook eenmanszaken) hebben geen herroepingsrecht.

9.8 Indien de Cliënt reeds een lessen gevolgd heeft tijdens de periode van zijn herroepingsrecht en erna alsnog zijn herroepingsrecht uitoefent, dan de Cliënt Moov! vergoeden voor de gevolgde lessen.

Artikel 10. Annulering of laattijdige aanvang van de groepsles

10.1 Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan een activiteit of een afspraak, wordt verwacht dat hij/zij dit spoedig meedeelt aan Moov!. Alle afspraken dienen uiterlijk 2 uur voor de start van de afspraak geannuleerd te worden, anders zal de sessie in mindering worden gebracht.

10.2 Indien de Cliënt – zonder voorafgaande verwittiging – te laat komt op een afspraak, wordt de duur van de afspraak niet verlengd en zal de volledige prijs van de opdracht verschuldigd blijven.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In het uitzonderlijke geval kan Moov! geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van haar wil waardoor zij haar diensten geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip zal kunnen leveren. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze of de Offerte.

12.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Moov! en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in eigen professionele praktijk (zonder dit te commercialiseren).

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Iedere Klant dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname medisch verantwoord is.

14.2 Behoudens bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, het niet behalen van een bepaald resultaat, etc.

14.3 Voor zover de Dienstverlener bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware (of opzettelijke) fout.

14.4 De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij haar diensten niet kan leveren omwille van overmacht.

14.5 Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het bedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst.

14.6  Cliënt  verklaart uitdrukkelijk te begrijpen dat het beoefenen van sport risico’s met zich kan meebrengen zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen van Moov!. Het volgen van personal training of online coaching is volledig op eigen risico van de Cliënt. Moov! kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade na het verkeerd opvolgen van advies of niet verstrekken van correcte informatie.

14.7  Moov!  kan dan ook niet aansprakelijk zijn voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na personal training en/of het volgen van een online coachingsprogramma en/of groepslessen.

Artikel 15. Online Diensten

15.1 Jouw toegang tot online trainingen of online Diensten is persoonlijk en deze mag dus niet gedeeld worden met derden.

15.2 Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan jou enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

15.3 Wanneer jij zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

15.4 De Dienstverlener mag jou de toegang tot de online Diensten ontzeggen als jij niet voldoet aan jouw betalingsverplichtingen.

15.5 De Dienstverlener zal steeds per aangekochte Dienst afzonderlijk meedelen hoe lang de aangekochte online Dienst ter beschikking is van jou.

Artikel 16. Gegevensbeschermingsbeleid

16.1 Moov! is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

16.2 Voor meer informatie verwijst Moov! naar haar Privacyverklaring op www.moo-v.be die integraal deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 17. Volledigheid en nietigheid

17.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Moov! en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

17.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

18.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

Artikel 19. Klachten

19.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Moov! en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan Moov!. Het uiten van een klacht de Cliënt ontslaat hem op zichzelf niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Artikel 20. Vragen en opmerkingen

20.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van Moov!, kan deze steeds contact opnemen met liesbeth@moo-v.be. Moov! hecht veel belang aan een goede verstandhouding met haar Cliënten en stelt het op prijs dat de Cliënt eventuele op- of aanmerkingen onmiddellijk overmaakt. Moov! hoopt dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid hebben verschaft omtrent haar dienstverlening.

Versie 22 april 2022